logo

Plaça Dr. Saló, 10b

08600 Berga

logo

Cursos oberts

Curs de preparació d'oposicions
Data d'inici: 02 d'octubre de 2017

COS ADMINISTRATIU ADMINISTRACIÓ GENERAL - GENERALITAT DE CATALUNYA

generalitat

Aconsegueix una plaça en el cos administratiu en les properes convocatòries que ofereix la Generalitat de Catalunya. Si alguna vegada has pensat en treballar per l'Administració Pública ara és el moment. Les tasques que desenvoluparàs com a administratiu són: atenció telefònica, redacció de documents administratius, arxiu i registre, entre d'altres funcions.

REQUISITS DE L’ALUMNE

- Ser ciutadà espanyol o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

- Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

- Estar en possessió o en condicions d'obtenir el títol de batxiller o tècnic. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.

- Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places convocades.

- No estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques, separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de convocatòria.

- Posseir els coneixements de llengua catalana del nivell requerit a les bases específiques en el grau adequat a les funcions pròpies de les places del cos i/o escala de l'Administració de la Generalitat objecte de convocatòria.

- Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir coneixements de llengua castellana del nivell requerit a les bases específiques.

AVANTATGES

• Preparació amb l'ajuda de personal especialitzat en la matèria.

• Textos revisats i actualitzats.

• Assistència personal al centre durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

• Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

• Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l'alumne en el temari a través de la realització de proves i els tests psicotècnics. Realització de simulacres de proves i preparació de casos pràctics.

• Preparació de l’entrevista personal a través de simulacres i també preparació de test de personalitat.

• Informació a l'alumne de les convocatòries. Orientació en la tramitació de sol•licituds.

ÍNDEX DE TEMES

- Dret constitucional (5 temes).

- Dret administratiu (9 temes).

- Gestió de recursos humans (5 temes).

- Gestió economicofinancera (7 temes).

- Organització del treball (5 temes).

Temari